“SWIM&MORE PAWEŁ OLEJNIK”

  1. Zajęcia organizowane przez AKADEMIĘ PŁYWANIA “SWIM&MORE PAWEŁ OLEJNIK” odbywają się na krytej pływalni przy ul.Racławickiej 62 we Wrocławiu. Osoby uczestniczące w zajęciach obowiązuje także ogólny regulamin pływalni.
  2. W trakcie zajęć, w których biorą udział dzieci, odpowiedzialność za bezpieczeństwo ponoszą trenerzy i ratownik. Za bezpieczeństwo dzieci w holu pływalni przed i po zajęciach odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.
  3. Kursy nauki i doskonalenia pływania organizowane są od września do czerwca w cyklach 10 zajęć,
  4. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wykupienie 10 lekcyjnego kursy na konkretną godzinę i dzień tygodnia - (nauka/doskonalenie pływania).
  5. Opłaty za zajęcia przyjmowane są w formie gotówki, przed pierwszymi zajęciami danego cyklu, bądź w terminie wyznaczonym przez Szkołę Pływania, o którym kursanci/opiekunowie są poinformowani.
  6. AKADEMIA PŁYWANIA “SWIM&MORE PAWEŁ OLEJNIK” nie zwraca wpłaconych należności za niewykorzystane i nieusprawiedliwione nieobecności na poszczególnych zajęciach.
  7. Dopuszcza się możliwość odrobienia zajęć opuszczonych z ważnych przyczyn losowych (wypadek, choroba), po uprzednim zgłoszeniu i ustaleniu terminu z trenerem. .
  8. AKADEMIA PŁYWANIA “SWIM&MORE PAWEŁ OLEJNIK” zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od niej niezależnych (np. awaria), łączenia grup, zmian godzin zajęć ,
  9. Każdy uczestnik zajęć, a w przypadku małoletnich dzieci, rodzic lub prawny opiekun, ma obowiązek zapoznania się z ogólnym regulaminem pływalni oraz regulaminem AKADEMII PŁYWANIA “SWIM&MORE PAWEŁ OLEJNIK” i stosowaniem się do ich wskazań.

Dokonanie wpłaty za określone zajęcia jest równoznaczne z przyjęciem w/w warunków regulaminu.